จิปาถะ เรื่องสั้น ของฝากกรรมการสภาฯ

จิปาถะ  เรื่องสั้น  ของฝากกรรมการสภาฯ

27

มีนา  จัน บอกว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  พรุ่งนี้สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จะประชุมในวาระเกี่ยวกับ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ และคำสั่ง ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ ซึ่งผู้สันทัดกรณีได้ฝาก ประเด็นปัญหา ให้กรรมการสภาฯ ได้นำไปพิจารณา ด้วยดังนี้

กรณี ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

   1 รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้พิพากษา แล้วว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ดังนั้น เหตุใดสภามหาวิทยาลัย จึงไม่ แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

    2.ในเมื่อ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนั้น การสรรหาในครั้งนั้น จะต้องเป็นโมฆะ เหตุใด สภามหาวิทยาลัย จึงไม่ดำเนินการ สรรหา อธิการบดีใหม่

    3. เหตุใดสภามหาวิทยาลัย จึงไม่พิจารณา ผู้ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ ได้คะแนน ถัดไป เป็นอธิการบดี

   4.เหตุใด สภามหาวิทยาลัย จึงไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อได้ปฏิยัติหน้าที่ครบ180วัน

    5.ในเมื่อนางแต้ม ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 3 ของคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560 คือ ไม่อยู่ในระหว่างการสรรหา (การสรรหาเรียบร้อยแล้ว) และไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งอธิการบดี (สกอ ส่งเรื่องคืน ให้มหาวิทยาลัย) เหตุใด สภามหาวิทยาลัย จึงยังคงให้นางแต้มเป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี

  6. ถ้าสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า นางแต้ม สามารถปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ต่อไป ได้ โดยไม่ต้องออกคำสั่ง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคสชที่ 37 /2560 แล้ว เหตุใด นายกสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์  จึงต้องมาออกคำสั่ง ที่เป็นเท็จ ในปีพ. ศ. 2562

   7. การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในปี 2562 นั้นแสดงว่าสภายอมรับแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา นางแต้มเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

   8. ในเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางแต้มเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในปี 2562 แล้วเหตุใด สภามหาวิทยาลัย จึงต้องออกคำสั่ง ในปี 2563 เพื่อ แก้ไขคำสั่ง ในปี 2562 และอ้างมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยในปี 2560 และคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560

     9 สภามหาวิทยาลัย ทราบหรือไม่ว่า การออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีย้อนหลัง ไม่สามารถกระทำได้ เวันแต่จะมีกฏหมายให้อำนาจไว้

    10.การออกคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยในปี 2563 โดย โดยอ้างมติการประชุมสภามหาลัยวันที่ 18 มีนาคม 2560 และ อาศัยอำนาจตาม คำสั่ง คสช. ที่ 37/2560 นั้น เป็นการยอมรับว่า ผู้ที่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยซึ่งอาศัยอำนาจ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560 จึงจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่

    **11. กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นตัดสินว่านางแต้มเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี แล้ว สภามหาวิทยาลัย จะต้องสั่งให้ นางแต้ม หยุดปฏิบัติหน้าที่ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีทันทีใน ระหว่างรอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งเทียบเคียงได้กับกรณีที่ศาล รัฐธรรมนูญได้มีคำสั่ง ให้สส. ท่านหนึ่งซึ่งถูกศาลพิพากษาให้จำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญาและตัดสิทธิ์ ทางการเมือง เป็นเวลา 10 ปีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างที่ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ จะผูกพันกับทุกองค์กร

    ดังนั้น จึงขอฝาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์พิจารณา ด้วย ก่อนจะลงมติ ให้กรรมการสภากระทำความผิด ซ้ำอีก

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *