เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (มาฆบูชา)

เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (มาฆบูชา)

6

วันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเชื่อว่า เมื่อประมาณ 2500 ปีกว่ามาแล้ว สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ตามคัมภีร์กล่าวว่า ครั้นนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ 1) พระภิกษุ 1,250 รูป ที่เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 2) ภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ 3) มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และ 4) วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันจตุรงคสันนิบาต”

มีคนถามผมว่า ผมเชื่อเรื่องนี้ไหม ผมตอบโดยไม่ต้องคิด ว่า ผมเชื่อ 100 เปอร์เซ็นเต็ม เพราะผมเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาพระในพุทธศาสนา และขึ้นชื่อว่า “ความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธา” ผมก็จะไม่มีข้อสงสัยใดๆ

เหมือนกับในศาสนาคริสต์ มีผู้ที่สงสัยถามหลวงพ่อว่า “ตามพระคัมภีร์กล่าวว่า หลังจากพระเยซูคริสต์ สิ้นพระชนม์แล้ว 3 วัน พระองค์ได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ เป็นไปได้หรือ? หลวงพ่อตอบว่า “ถ้าเราเชื่อว่า สรรพสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา แม่น้ำ แม้กระทั้งมนุษย์ ฯลฯ พระเจ้าเป็นผู้สร้าง ดังนั้น ถ้าพระเจ้าจะสร้างให้มนุษย์คนหนึ่ง ฟื้นขึ้นมาใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเลย

ผมเขียนเรื่องนี้ เพื่อจะบอกว่า ผมเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนอย่างแท้จริง ดังนั้น ผมจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆ และวันนี้ผมจะไม่กล่าวร้ายใคร จะทำใจให้สงบ และเป็นสุข ครับผม

….