5 ธันวาคม  “วันพ่อแห่งชาติ”

5 ธันวาคม  “วันพ่อแห่งชาติ”

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระลึกถึงและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *