เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (ตัวหยึกหยึย)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (ตัวหยึกหยึย)

22

ในที่สุด คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ 04/2563 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งที่ 04/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี แก้ไขเป็นคำสั่งที่ 03/2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ก็กลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวเองตายของฝ่ายบริหารทั้งหมด ตั้งแต่นางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์, นายกสภาฯ, กรรมการสภาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการสภาที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร, และกรรมการสภาที่มาจากตัวแทนคณาจารย์
เพราะคำสั่งดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ตกอยู่ในสภาพ “สูญญากาศ” คือไม่มีอธิการบดี และไม่มีอะไรทั้งนั้น จนกระทั่งมีคำสั่งที่ 04/2563 ลงวันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีผลบังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วถึง 3 ปี ถือเป็นคำสั่งที่บ้าสุดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *