เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ความตาย)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ความตาย)

3

ปรากฏว่าเจ้าไวรัส โควิด 19 ได้ทำลายชีวิตมนุษย์ไปมากเหลือเกิน ตอนนี้ สองแสนกว่าเข้าไปแล้ว และก็ยังไม่หยุด ฉะนั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีอันตรายมาก ระวังหน่อยนะครับเพราะไม่แน่ว่าจะเราตายเมื่อไร และตายอย่างไร คนเรานั้นตายด้วยภัย 2 ประการ คือ ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และโรคระบาดฯลฯ และภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งเกิดจากการก่อเหตุ เช่น การทำร้ายกันเอง การจราจล สงคราม อุบัติเหตุ เป็นต้น การรำพึงถึงความตายและการเตรียมตัวตายนั้น ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไร เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้ว ในคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต ซึ่งเป็นคัมภีร์สำหรับผู้ตายโดยเฉพาะ การท่องอ่านคัมภีร์ให้ผู้ตายก็คือการเตือนใจเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่เขาทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคัมภีร์ที่ชี้ทางผู้ที่ยังไม่ตายว่าในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่นั้น จะอยู่อย่างไร และรู้จักมรรควิถีแห่งความตายที่ถูกต้อง เพื่อเราจะได้ตายแบบคนดี ที่เป็นใบเบิกทางไปสู่สุขติ หรือจะตายแบบคนชั่ว คนเลว ที่ตายอย่างน่าเวทนาเนื่องจากมัวเมาในกิเลสตันหา ซึ่งเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาอาจรู้แจ้ง แต่ก็สายไปเสียแล้ว “ต้นไม้นั้นเอนไปทางไหน ก็จะล้มทางนั้น”…รออ่านต่ออ้างอิง:เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช.2545 พิมพ์ครั้งที่ 4.คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต.มูลนิธิโกมลคีมทอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *