เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (โรคจิต)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (โรคจิต)


16
พวกที่เรียนศิลปะ ครูจะสอนให้พวกพวกเขามองสิ่งต่างๆในลักษณะของรูปและพื้น (figure & Ground) คือ ให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนอื่น เช่น การมองเฉพาะส่วนที่เป็นรูป หรือมองเฉพาะส่วนที่เป็นพื้น สลับกันไปมา หรือมองทั้งรูปและพื้นที่สัมพันธ์กัน ถ้าเราฝึกการมองแบบนี้ เราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนอื่น

คำสอนในพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงจิตที่มีพลังและสะอาดสามารถเข้าถึงสัมผัสที่ 6 คือ สามารถสัมผัสสิ่งต่างๆเหนือธรรมชาติได้ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น

แต่บางคนป่วยมีอาการที่เรียกว่า “ภาวะการคัดกรองสิ่งเร้าต่ำ” คือ จะมองเห็นทุกสิ่งในชีวิตประจำวันมากกว่าคนอื่นทั่วไป เพราะการคัดกรองไม่ดี ตัวอย่างเช่น พัดลม คนที่ภาวะการคัดกรองสิ่งเร้าต่ำ จะมองเห็นทุกอย่าง เห็นขาตั้ง ใบพัด สวิสปิด-เปิด ลักษณะการประกอบกัน ระบบการทำงาน แม้กระทั่งการทำความสะอาด คือ เห็นมาก ซึ่งมีผลทั้งดีและไม่ดี
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ไอคิว คือความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มีไอคิวสูง จะรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง รู้จักแยกแยะอารมณ์ สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ

ดังนั้น ถ้าคนที่ภาวะการคัดกรองสิ่งเร้าต่ำ และไอคิวต่ำ ก็จะสับสนวุนวายไปหมด ไม่ช้าก็เป็นบ้า แต่ถ้า ไอคิว สูง ก็จะเป็นคน อัจฉริยะ ได้
เมื่อพูดถึง ไอคิว จะห็นได้ว่า นางแต้มหรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นั้น ไอคิว ต่ำกว่ามาตรฐานแน่น เพราะนางไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ได้ มีแต่โกรธ เกี้ยวกราด โมโหฉุนเฉียวอย่างเดียว เมื่อไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ก็จะไม่สามารถแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดได้ ซึ่งถือว่าแย่มากๆ นอกจากนั้นนางมีภาวะการคัดกรองสิ่งเร้าต่ำ เป็นเหตุเป็นผลให้สรุปได้ว่า นางน่าจะเป็น “โรคจิต” เพราะนางไม่รู้เต่ารู้แลนอะไรเอาเสียเลย และตอนนี้กำลังสับสนวุ่นวายใจไปหมด น่าเวทนาจริงๆ
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *