เรื่องสั้น ซีซั่น 3 อย่าเอาไว้ 4   (สต๊าฟไว้ดูเล่น)

วันอาทิตย์ที่ 1  พฤษภาคม  2565

เรื่องสั้น ซีซั่น 3 อย่าเอาไว้ 4   (สต๊าฟไว้ดูเล่น)

1

“วันก่อนโน้นผมบอกว่า อีกาเป็นสัตว์ป่าสงวนตาม พรบ.สัตว์ป่าสงวน 2535 คือ ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรัง การห้ามการครอบครองและการค้ามีผลไปถึงไข่และซาก” จาก พรบ. ทำให้ อีกา อยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีปัญหา เพราะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ถ้าอีกา เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมเป็นอย่างอื่น มันก็จะไม่ใช่อีกาอีกต่อไป  และไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.

สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้นก็เหมือนกับอีกา มี พรบ.2547 คุ้มครอง จึงอยู่ได้อย่างปลอดภัย นอกจากตาย,ลาออก,ขาดคุณสมบัติ,ถูกจำคุก,สภาให้ออก,ล้มละลายและไร้ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามที่สารขัณฑ์กำหนด แต่ถ้าสภามีพฤติกรรมที่เลวร้ายจนได้ชื่อว่า “สภาห่าจิก หรือสภาห่าเหว”  ประพฤติปฏิบัติอย่างที่เห็นๆกันอยู่ในปัจจุบัน ก็จะเป็นเช่นเดียวกับอีกา คือ จะไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.อีกต่อไป จึงสามารถเฉดหัวออกไปได้

กรณีนี้ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “คนบางคน เกินจะเยียวยา ต้องปล่อยไปให้สุดทาง กรรมดี กรรมชั่ว ไม่เคยละเว้นใคร”

ส่วน ผศ.ดร. La Ph บอกว่า “มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภาไว้ไม่แตกต่างกันมาก ในส่วนของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากรรมการฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หรือไม่????

“มีเสียงสรุปว่าคุณสมบัติไม่ตรง ฉะนั้น สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.2547 อีกต่อไป จึง สามารถล่า พยายามล่า ค้า นำเข้าหรือส่งออก สามารถครอบครอง  เพาะพันธุ์  เก็บหรือรื้อรัง การสามารถครอบครองและการค้ามีผลไปถึงไข่และซาก”

“555 ดีจัง ผมจะได้เอามาสต๊าฟ ไว้ดูเล่นสักโต”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *