เรื่องสั้น ซีซั่น 3 อย่าเอาไว้ 3   (เฉดหัวมันไป)

วันเสาร์ที่ 30  เมษายน 2565

เรื่องสั้น ซีซั่น 3 อย่าเอาไว้ 3   (เฉดหัวมันไป)

30

ขอขอบคุณ ผศ.ดร. La Ph. ที่ยังมีใจกับ “สภาห่าจิก” แห่งมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ โดยนำ  “จรรยาบรรณของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา” จากผลการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) มาเป็นข้อเตือนใจให้กับบรรดา “สภาเกาหลัง” ทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

1) เข้าใจและยึดมั่นอุดมการณ์ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

2) กำหนดและกำกับนโยบาย ตลอดจนพิทักษ์ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสาธารณะ

3) กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยบริหารอย่างมืออาชีพตามหลักอัตตาภิบาล และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างเป็นธรรมและถูกระเบียบ

4) ริเริ่มการนำประสบการณ์มาพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้ก้าวทันสมัยสมกับเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย

5) รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน์อันชอบธรรมของมหาวิทยาลัย

6) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการอาศัยอำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง พวกพ้องหรือผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์มาว่าทางตรงหรือทางอ้อม

7) ไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นตัวแทนของบุคคลกลุ่มบุคคล เพื่อเรียกร้องหรือต่อรองผลประโยชน์ที่เหนือกว่าผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสาธารณะ

8)ไม่ไปทำหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าตอบแทนเว้นแต่เป็นงานโดยตำแหน่ง หรือตามหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

9) ไม่ทำการหรือประพฤติตนเป็นปรปักษ์หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

10)ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย”

“ก็ดีครับ ลองเตือนกันดู แต่ผมว่าป่วยการ เสียเวลาเปล่า  เพราะถ้าเป็นมืออาชีพตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาลอย่าง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ว่า สภาคงไม่ร่วมมือกับอธิการบดีผีบ้า ฟ้องอาจารย์,พนักงานมหาวิทยาลัย และ นักศึกษาหรอก ตอนนี้มีวิธีเดียว คือ  “เฉดหัวพวกมันออกไปโดยเร็ว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *