ปีใหม่ 2558

newyear

 

 

 

จิปาถะ

ปีใหม่ 2558

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ผมขอนำคาถาเศรษฐีมาฝากครับ คือ คาถาที่เป็นประโยชน์สุขสามั¬ญที่ทุกคนปรารถนา มองเห็นกันได้ในชาตินี้ คือ มีทรัพย์ มียศ มีเกียรติ และมีไมตรี หรือในบาลีว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ อันจะสำเร็จด้วยธรรม 4 ประการคือ 1. อุฏฐานสมฺปทา 2. อารักขสมฺปทา 3. กลฺยาณมิตฺตตา 4. สมชีวิตา หรือหัวใจคาถา คือ อุ อา ก ส หากท่านท่องคาถานี้โดยไม่เข้าใจความหมาย หรือเข้าใจความหมาย แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสม่ำสมอ ให้ท่องได้อย่างคล่องแคล่วอย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้ ฉะนั้น ต้องเข้าใจความหมายว่า

อุ มาจาก อุฏฐานสมฺปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต ในการศึกษาเล่าเรียน และในการทำกิจธุระหน้าที่การงาน รู้จักใช้ปัญญ¬¬าสอดส่องหาวิธีจัดการ ดำเนินการให้ได้ผลดี

อา มากจาก อารกฺขสมฺปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนั้น ไม่ให้เป็นอันตรายและรักษาการงานไม่ให้เสื่อมเสียไป

ก มาจาก กลฺยาณมิตฺตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี ช่วยเหลือสนับสนุน ไม่คบคนชั่ว และ

ส มาจาก สมชีวิตา มีความเป็นอยู่พอเหมาะพอดี เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ผืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยนัก คือ อยู่อย่างพอเพียง และนำหลักธรรมเหล่านี้ มาประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้ว จะเป็นเศรษฐีหรือไม่ก็คงจะไม่มีความหมายหรอกครับ

ปีใหม่ 2558 นี้ ผมขากราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ และครอบครัว ใน FB ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปครับ
….
อ้างอิง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2551).พจนานุกรมพุทมธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Comments are closed.