ซี้แหงๆ

snakes

จิปาถะ
ซี้แหงๆ
1
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยของรัฐ จะมีตำแหน่งหัวหน้าหรืออธิการบดี เพื่อให้ผู้มาดำรงตำแหน่งใช้อำนาจของตำแหน่งบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐต่อไป ดังนั้น ตำแหน่งอธิการบดี จึงเป็นตำแหน่งสำคัญและมีเกียรติสูงส่ง เป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จึงถือได้ว่าเป็นตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่จะแปดเปื้อนได้ เปรียบได้กับน้ำสะอาดบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
2
บุคคลที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่สำคัญคือต้องมีพรหมวิหารธรรม การเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอเปรียบว่า เป็นผู้มีโอกาสได้ดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นั้น
3
ภิกษุณีชุนโด อาโอยามา (2549: 32) เจ้าอาวาสวัดฝึกหัดไอจิ เซ็นมน นิโซโด ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “ในนิรวาณสูตร มีถ้อยคำว่า “แม้ว่าจะเป็นน้ำเหมือนกัน เมื่อวัวกินเข้าไป น้ำจะกลายเป็นนม แต่เมื่องูกินเข้าไป น้ำจะกลายเป็นพิษงู”
4
จากที่กล่าวมาสามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่า
ตำแหน่งอธิการบดีนั้นคือสิ่งเดียวกัน (เปรียบเหมือนน้ำ) ถ้าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นคนดี มีคุณธรรม ก็จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง เป็นประโยชน์ เหมือนกับวัวที่กินน้ำ น้ำก็กลายเป็นนม
แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นคนไม่ดี ไม่มีคุณธรรม ก็จะไม่สามารถทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยก็จะอับเฉาเสื่อมถอยไป เหมือนกับงูที่กินน้ำ น้ำก็กลายเป็นพิษงู
5
ที่เปรียบเทียบมานั้นถือว่าสำคัญมาก เพราะการปล่อยให้บุคคลที่มีพฤติกรรมแบบงู เข้ามาเป็นอธิการบดี คือ ให้มีโอกาสดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้งูธรรมดากลายเป็นงูพิษ และเที่ยวพ่นพิษใส่คนโน้นคนนี้ให้ได้รับความเดือดร้อนทั่วไปนั้น นอกจากจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้ว ยังทำให้งานของมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก ไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดีตามปกติได้
6
แต่อย่างไรก็ตาม งูธรรมดาที่เปลี่ยนเป็นงูพิษเพียงตัวเดียว ถึงแม้จะมีพิษสงมากมายขนาดไหน ก็คงทำอะไรไม่ได้มากนัก ถ้าไม่มีพวกลิ่วล้อช่วยสนับสนุนงูพิษ หาประโยชน์จากงูพิษ พวกนี้แหละที่ได้สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
คำเตือน สำหรับพวกที่เป็นลิ่วล้องูพิษ หาประโยชน์จากงูพิษ ให้นึกถึงนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าเป็นอุทาหรณ์ ไว้บ้าง
“อยู่ใกล้งูพิษ ให้ระวัง เพราะงูพิษ ก็คือ งูพิษ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ หากเผอเมื่อใดคงโดนงูพิษกัดเอาจนได้”
ซึ่งก็มีแต่จะซี้แหงๆ เท่านั้น
………
อ้างอิง
ภิกษุณีชุนโด อาโอยามา,ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร แปล.(2549).งามอย่างเซน เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม จากมุมมองของผู้หญิง.นครนายก: เสมสิกขาลัย.

Comments are closed.