จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (2 เด้ง)

วันพุธที่ 21  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (2 เด้ง)

21

มาตรฐานอุตสาหรรมสีเขียว ระดับ 3  ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งไม่ได้เพียงทำให้นางแต้ม รักษาการอธิการเถื่อน “ตื่นตระหนก” เท่านั้น แต่ได้ทำให้พวกลิ่วล้อหรือขี้ข้า ทั้งหลาย “ต้อง”ตื่นตระหนกไปด้วย  ก็จะไม่ให้ต้องตื่นตระหนกได้อย่างไรละครับ ความวิบัติมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านแล้ว

เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีได้แสดงความคิดเห็นและนำข้อกฏหมายมาแจงให้ฟัง ดังนี้

“ถ้าผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ งานนี้ติดคุกเพิ่มกันอีกหลายคนแน่นอน แค่กำหนดสเป็คเพื่อกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคากันอย่างกว้างขวางก็มีความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา11″เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”

นอกจากนั้น ผู้สันทัดกรณี ยังได้นำ “ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 29 ข้อ ความผิดมูลฐาน 5 และความผิดมูลฐาน 14 มาเพื่อจะได้ตระหนักว่า ภัยกำลังมา ดังนี้

ความผิดมูลฐาน 5 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ความผิดมูลฐาน  14 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)จะเข้ามาสอบสวน และนำมาซึ่งการอายัดทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินทั้งข้าราชและบริษัทที่ร่วมกันกระทำผิด ดังนั้นคดีนี้น่าจะโดนทั้งจำคุกและยึดทรัพย์ด้วย ถูกกินเรียบ  รับ 2 เด้ง เลย

“เรื่องนี้สนุกแน่ ครับผม”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *