จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (A,B ใจถึงจัง)

วันจันทร์ที่ 19  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (A,B ใจถึงจัง)

19

ตามที่บริษัท A ได้นำเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของบริษัท B มาใช้ในการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น ถือได้ว่า บริษัท A ได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณี ได้นำพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

มาตรา 4 ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี และปรับร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น หรือของจำนวนเงินที่มีการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าผู้ใดเป็ นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 9 ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดนั้นฝากให้บริษัท A และบริษัท B ได้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ จากการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วย ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับโทษที่ต้องถูกจำคุกหรือไม่  อย่าให้เข้าในทำนอง  “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ ”

ที่นำสนอมานั้น เป็นผลที่จะเกิดกับทั้งบริษัท A และบริษัท B ส่วนผลที่จะเกิดกับนางแต้มและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามอ่านพรุ่งนี้ ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *