จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (บ่แม่น)

วันพุธที่ 14  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (บ่แม่น)

14

จาก จิปาถะ เรื่องสั้น (กูไม่เกี่ยว) แต่ผู้สันทัดกรณีบอกว่า “บ่แม่น” ตามข้อกฏหมาย ดังนี้

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

มาตรา 10 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ

การพิจารณาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้ง

ชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่

ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐาน

กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง

หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริตทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนด

ผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันใน

การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญา

กับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขัน

ในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 12 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้า

ทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิด

ต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่

หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

กรณี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นางแต้มและกรรมการประกวดราคาได้กระทำความผิด สำเร็จและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 157 นอกจากนี้ยังมีความผิดตาม พรบ.ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2542 อีกคือ

นางแต้มมีความผิดตามมาตรา 10 มีโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ ตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท

คณะกรรมการประกวดราคา มีความผิดตามมาตรา 12 มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือตลอดชีวิต ปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาท ถึง สี่แสนบาท

ดั้งนั้น นางแต้มต้องรีบยกเลิกสัญญากับบริษัทที่นำเอกสารเท็จมาแสดง และให้รองอธิการหรือนิติกรมหาวิทยาลัย ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าบริษัทดังกล่าวได้เสนอเอกสารเท็จมากี่ครั้งแล้ว  ถือว่าเป็นข่าวดี ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ต้อนรับวันสงกรานต์ ในปีนี้

“งานนี้อาจ “ยกเข่ง” อีกเหมือนกัน”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *