จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ข้อมูลคืออำนาจ)

วันอังคาร 2 กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ข้อมูลคืออำนาจ)

2

ตอนนี้ได้ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งแล้วว่า การรักษาราชการแทนอธิการบดีนั้น คนหนึ่งสามารถรักษาการฯได้เพียงครั้งเดียวและไม่เกิน 180 วัน ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้นางแต้มรักษาราชการแทนอธิการบดีมาตั้งแต่ ปี 2560 -2564 จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดแจ้งเหมือนกัน และหลักฐานนี้เองที่ทำให้นางแต้ม ตัวละครของผม หมดสภาพไปอย่างสมบูรณ์ ตรงกับคำปราชญ์ที่ว่า “ข้อมูลคืออำนาจ”

เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ ให้พิจารณา ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้นางแต้ม รักษาราชการ แทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560 เป็นเวลา 180 วัน

2. สกอ ส่งเรื่อง การเสนอโปรดเกล้า คืนมายังมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ถึง 3 ครั้ง แสดงให้เห็นว่า นางแต้มไม่ได้อยู่ในระหว่าง การสรรหาอธิการบดี และ ไม่ได้อยู่ในระหว่าง การดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดี แต่อย่างใด

2.1ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 สกอ.ส่ง หนังสือขอโปรดเกล้ากลับคืนมา ยังมาหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เนื่องจาก ศาลปกครอง มีคำสั่งคุ้มครอง ผลการสรรหาอธิการบดี

2.2 . ในวันที่ 4 เมษายน 2561 สกอได้ส่งเรื่อง การขอโปรดเกล้า คืนมา ยังมาหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เพื่อให้สอบสวนเรื่องร้องเรียน ให้เรียบร้อยเสียก่อน

2.3 ในวันที่ 19 มีนาคม 62 สกอ ได้ส่งเรื่อง ขอโปรดเกล้าคืนมายังมหาวิทยาลัยสารขันอีกครั้งหนึ่ง

3.ในวันที่ 8 สิงหาคม คณะ คสช มีคำสั่งที่ 3 7/2560″ ข้อ 3 มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทน

ในระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว”

4.วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาว่า นางแต้ม เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการ เข้ารับการสรรหา อธิการบดี

5. ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใด เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

6. สภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ได้มีคำสั่งลงวันที่ 29 เมษายน 2562 แต่งตั้ง นางแต้มให้รักษาการอธิการบดี ไปจนกว่า จะมีการ โปรดเกล้า โดยอ้างมติ ที่ประชุม ของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เมษายน 2560 และคำสั่งคสชที่ 3 7/2560 ซึ่งปรากฏว่า ในวันดังกล่าว ไม่มีวาระ พิจารณา การแต่งตั้งรักษาการ อธิการบดี แต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งเท็จ

7. สภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ได้มีคำสั่งลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ออกมาแก้ไข มติที่ประชุม จากวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็น วันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งนางแต้มให้รักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยอาศัยคำสั่งคสช ที่ 3 7/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนั้นคำสั่ง สภามหาลัย ในปี 2563 จึงเป็นคำสั่ง ย้อนหลัง และ

เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้ว สรุปได้ว่า สภามหาวิทยาลัย ทำผิดกฎหมาย ตามมาตรา 157 และนางแต้ม ก็เป็นรักษาการ อธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่ง เป็นวันที่ครบ 180 วัน ที่รักษาการ อธิการบดี

ความหวัง ที่จะได้รับ การแต่งตั้ง ให้เป็นอธิการบดี ถูกปิดประตู ไปเรียบร้อยแล้ว ในความโชคร้าย ก็ยังมีความโชคดี หลงเหลืออยู่ คือประตูไม่ถูกปิดทุกประตูแต่ ยังมีประตู ทางเข้า ที่ยังเปิดรอ นางแต้ม และกรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ อยู่ นั่นก็คือ “ประตูคุก”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *