จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ว่ากันเป็นเรื่องๆไป 2.1)

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ว่ากันเป็นเรื่องๆไป 2.1)

4

ที่นี้มาดูระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งผมจะนำบางส่วนมาวิเคราะห์ให้เห็นในบางประเด็น คือ 1. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ( ข้อ7) 2.รายได้ของกองทุนฯ (ข้อ8) และ 3.การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ(ข้อ9)

1.วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ (1) เพื่อเป็นแหล่งสะสมทุนในการจัดสวัสดิการและ “สิทธิประโยชน์เกื้อกูล”แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  จะเห็นว่าระเบียบกองทุนสวัสดิการ ใช้คำว่า จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย” สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง

ว่าที่ร้อยโท จอห์นนพดล กล่าวว่า  “เมื่อปี 2551 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขณะนั้น วางหลักการให้หักเงินเดือน 0.2 เท่า กันไว้เป็นสวัสดิการ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเงินที่หักไว้ 0.2 เท่า บวกด้วย 1.5 เท่า เป็น 1.7 เท่า ศาลจึงกล่าวว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีการพูดคุยกันในประชาคม และมีการจัดสวัสดิการจริง แนววินิจฉัยศาลปกครองนี้ทำได้ เพียงแต่ที่ผ่านมา“ไม่เคยจัดสวัสดิการเกื้อกูลเลย” การหักเงิน 0.2 เท่า ในสัญญาจ้างระบุว่ายินยอมให้หัก ซึ่งศาลระบุว่าถ้าตามสัญญาจ้างจะจัดสวัสดิการครอบคลุมทำได้ แต่ศาลวางแนววินิจฉัยว่า การที่เอาเงินไปจ่ายตำแหน่งวิชาการ หรือจ่ายกองทุนประกันสังคมนั้นไม่ใช่

เพราะสวัสดิการเกื้อกูล หมายความว่า ทุกคนได้รับในฐานะสมาชิกขององค์กร เป็นประโยชน์เกื้อกูล เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสวัสดิการของข้าราชการ”

แต่ในปี 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยตั้งกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการ ศาลจึงตั้งคำถามว่า “เป็นการกล่าวอ้างเลื่อนลอย ไม่เห็นว่าแหล่งที่มาของเงินเป็นอย่างไร เทียบได้กับมาตรฐานการจัดสวัสดิการของข้าราชการหรือไม่ ซึ่งถ้ามีเจตนามิชอบ เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157” ฉะนั้น เจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรียังมีอยู่ การเพิ่มเงินเดือน 1.7 เท่าให้รวมสวัสดิการเกื้อกูล แต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่จะจัดสวัสดิการอย่างไร เมื่อจัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่” (ผู้จัดการออนไลน์. 17 พ.ย. 2563)

ที่ยกตัวอย่างมา ผมขอเน้นให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ทำแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งศาลฯวางแนววินิจฉัยว่า “การที่เอาเงินไปจ่ายตำแหน่งวิชาการ หรือจ่ายกองทุนประกันสังคมนั้นไม่ใช่” ดังนั้น ที่นางแต้มอุทธรณ์ไป ก็แพ้แหงแก๋.

…..

รออ่านประเด็นอื่นอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *