จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (เครื่องราชฯ)

วันจันทร์ที่ 21  ธันวาคม 2563

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (เครื่องราชฯ)

21

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดง “เกียรติยศ”และ“บำ เหน็จความชอบ” เช่น เหรียญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายสำหรับแสดงเกียรติยศ เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน รวมทั้งเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จ ความชอบในโอกาสต่าง ๆและที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด

ผู้ที่รับราชการในหน่วยงายของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบหน้าที่การงานในส่วนของตนไม่ให้บกพร่องเสียหาย  และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านก็จะมีโอกาสอันดีที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในฐานะผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน 

สำหรับผม การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นเกียรติติยศอย่างสูงและมีคุณค่ายิ่งทั้งของชีวิตการรับราชการและวงศ์ตระกูลของผมเป็นล้นพ้น ซึ่งผมจะรักษาไว้ด้วยชีวิต

แต่นั่นแหละ การกระทำคุณงามความดีนั้นจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งเวลาที่รับราชการอยู่หรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว หากกระทำความชั่ว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นเกียรติยศในการทำความดีก็จะถูกเรียกกลับคืนไป “มนุษย์นั้น ถ้าไร้เกียรติเสียแล้วก็ถือว่าหมดกัน”

ดังตัวอย่าง ในมติชนออนไลน์มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานี้ ความว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 6 ราย เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด ดังนี้

1.นายประเสริฐ คงแก้ว ข้าราชการบำนาญ ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน2561

2.นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562

3.นายสมใจ ช่วยทุกข์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562

4.นายปรีชา นาคฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาเขต นครศรีธรรมราช ระดับ 8 สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2547

5.สิบเอก นราวัตร กาญจนพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559

6.นางทิพย์ บุญล้ำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559”

ข่าวเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ท่าน มีตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์” คงทำให้อาจารย์หลายท่านที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ตระหนักถึงภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ หากท่านเลือกข้างผิด นะครับบบบ

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *