จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (เราจะไปโทษใคร)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (เราจะไปโทษใคร)

14

เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งในองค์กร ลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ขณะนี้ กล่าวคือ ฝ่ายบริหารไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการ เช่น ศาลปกครองพิพากษาว่า ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีไม่สามารถดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ แต่ได้มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามคำพิพากษาของศาลฯ แอบอ้างตนเองเป็นรักษาการอธิการบดี โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย เนื่องจากไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง คำถามจึงมีว่า สิ่งเหล่านี้เกิดและดำรงอยู่ได้อย่างไร เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ผมขอนำประกาศสำนักพระราชวัง มาเพื่อให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้สำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่าขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติ ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ ความรู้สึกและความสุขของประชาชน จึงได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเตือนสติ ให้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ความมั่นคงของชาติบ้านเมือง และความสุขของประชาชน เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงรักและห่วงใยในชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอดจึงประกาศมาให้ทราบสำนักพระราชวัง๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *