จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (2 วันจบ)

วันศุกร์ที่10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (2 วันจบ)

10

ตอนนี้คงสรุปได้แล้วว่า คุณปอสิต รักษาการอธิการบดี ม.กำแพงมณี “ชวด” ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นอธิการบดีอย่างแน่นอน ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฏิบัตในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ปี 63 และที่เพิ่มออกมาใหม่ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ลงวันที่ 7 ธค. 64  ฉะนั้นคุณปอสิต ก็จะรักษาการอธิการบดีต่อไปจนถึงวันที่ 12 ธค.64 หรืออีก 2 วัน ก็จบ

 เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีแจ้งข่าวด่วนมาว่า “มีหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0508/ว3447 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ในการเสนอเรื่อง ที่ต้องนำความ กราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทาน พระมหากรุณา มีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งกำชับ ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ในเรื่องที่นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานในเรื่องต่างๆ จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจน ก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อขอ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อพระกรุณาต่อไป รวมทั้งเรื่องที่เสนอจะต้องไม่เป็นเรื่อง  อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

ดังนั้น เรื่องของคุณปรสิต กำลังฟ้องร้อง อยู่ที่ทั้งศาลปกครอง และศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นอันว่า ไม่สามารถ ที่จะเสนอแต่งตั้ง เป็นอธิการบดีได้  ตามหนังสือ ดังกล่าว ความหวังที่จะเป็นอธิการบดี ก็ต้องพังครืนลงมาทันที เพราะกว่า คดีจะถึงที่สุด ก็ต้องใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงทำให้ การรักษาการอธิการบดี จะสิ้นสุดในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป คุณปรสิต ก็จะเป็น รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรักษาการอธิการบดีเถื่อน (ใจร้ายเหมือนคนป่า : ยืมเพลงจำเลยรักมาต่อหน่อย) จะเซ็นอะไร จะเบิกเงินค่าอะไรก็ตาม ไม่ว่าค่าบริหาร หรือค่ายานพาหนะ ที่ได้ตามสิทธิ์ ของอธิการบดี ก็จะหมดไป ต่อไปนี้ ก็จะมีแต่ความผิด ขอให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มีหนังสือถึง รักษาการอธิการบดีให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคมเป็นต้นไป เพราะคำสั่งต่างๆ จะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น  และให้ทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ แต่งตั้งรักษาการอธิการบดีคนใหม่ ขึ้นมา ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยด่วน มิเช่นนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำแพงมณี ก็จะต้องรับผิดชอบ ในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องถูกดำเนินคดี ฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบอีกคดีหนึ่ง และสักวันหนึ่ง คุณปรสิต ก็จะ เบิกความ ต่อศาลว่า ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ อธิการบดีเถื่อนมา ก็เพราะ นายกสภา ให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับนางแต้ม ที่เบิกความต่อศาล แล้วจะพากันติดคุกทั้งสภา อีกคดีหนึ่ง

……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *