จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ดูถูกกันเกินไป)

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ดูถูกกันเกินไป)

24

วันนี้ผู้สันทัดกรณี มาเปิดโปงกระบวนการสรรหาอธิการบดีหนองปลิง ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ดังนี้

“การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนองปลิงในครั้งนี้เป็นการสรรหาที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเจตนาพิเศษซ่อนเร้นซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา152 และมาตรา157 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง10 ปี และปรับถึง 200,000 บาทโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิด ดังนี้

1.คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการไม่โปร่งใส และไม่สุจริตมีการวางแผนอย่างแยบยลจนเกิดข้อพิรุธมากมาก คือ

1.1ไม่มีการประกาศคะแนนแต่ละด้านให้ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาทราบล่วงหน้า

1.2การกำหนดคะแนนแต่ละด้านหลังจากที่ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาส่งรายละเอียดแต่ละด้านแล้วและสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาคมแล้ว

1.3 มีกรรมการสรรหาบางคนพยายามโน้มน้าวให้กรรมการคนอื่นช่วยผู้เข้ารับการสรรหาบางคนจนขาดความยุติธรรม

1.4 กรรมเสียงส่วนใหญ่ตกลงให้คะแนน ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง3 คนเท่ากัน คือ 85 คะแนนเท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงคะแนนแต่ละด้านที่กำหนดไว้

1.5 กรรมการสรรหาคนที่สนับสนุนให้ช่วยเหลือผู้ได้รับการสรรหาบางคนก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

2.สภามหาวิทยาลัยดำเนินการไม่โปร่งใส ไม่สุจริต และขาดธรรมาภิบาลโดยมีข้อพิรุธดังนี้

2.1 ไม่สั่งยุติการดำเนินการสรรหาอธิการบดีของคณะกรรมการสรรหาและให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่

2.2 นำผลการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาดำเนินการต่อซึ่งย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.3การประชุมสภาก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประชุมลับและประชุมทางวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

2.4 มีกรรมการสภาบางคนสั่งให้นายกฉีก(ทำลาย)บัตรลงคะแนนของกรรมการบางคนจนอาจทำให้ผลคะแนนเปลี่ยนแปลง

2.5 สภามหาวิทยาลัยยังคงลงมติเลือกอธิการบดีจากผลการสรรหาอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้นมติของสภาจึงต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

2.6 สภามีมติเลือกผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นรักษาราชการอธิการบดี ดังนั้นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

2.7สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ที่ถูกเสนอโดยรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

2.8.สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รองอธิการบางคนจากกรรมการสรรหาที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของทางราชการ

2.9สภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุม ในวาระการสรรหาอธิการบดีได้ เพราะรู้ว่าการประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่สามารถหาข้อข้อยุติและสรุปเป็นบันทึกรายงานการประชุมได้

2.10 กรรมการสภาบางคนขอวิดีโอบันทึกการประชุม แต่ นายกไม่อนุญาต เพราะเกรงว่าประชาคมจะรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลในการประชุม เพราะกรรมการสภาไม่ได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการสรรหาเลย เพราะกรรมการมีตัวเลือกในใจทุกคนอยู่แล้ว

สรุปแล้ว การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ ทั้งในชั้นกรรมการสรรหาและในชั้นสภามหาวิทยาลัย เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ส่วนคำตอบรู้อยู่แล้วว่าจะเลือกใคร นับว่าเป็นการดูถูกประชาคมที่มีการศึกษาระดับปริญาเอกปริญญาโท ว่าโง่เง่าไม่รู้เรื่องอะไร นายกสภาจะโกหกอย่างไรก็เชื่อหมด

ดังนั้นประชาคมจะปล่อยให้นายกสภา ดูถูกว่าโง่ต่อไป หรือจะควรสั่งสอนให้นายกและกรรมการสภา ได้รู้จักบทเรียนเสียบ้าง”

……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *