จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เราจะสู้มันทุกทาง)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เราจะสู้มันทุกทาง)

วันนี้หญิงกล้า บอกว่า ให้ผู้ที่ติดตามเรื่องสั้น “จิปาถะ” ลองไปถาม ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ 7 ข้อ

1. ไอ้อัปรีซ่าติดต่อปริญญาเอกจากอินเดียผ่านนายหน้าให้ดำเนินการทั้งหมด เจ้าตัวไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น นายหน้าพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นเครือข่าย เพื่อชวนเชื่อผ่านการบอกต่อคนใกล้ชิด กลุ่มเป้าหมายอยากได้วุฒิแต่ไม่อยากไปเรียน เป็นกระบวนการตั้งแต่ไทย จนถึง อินเดีย

2. ไอ้อัปรีซ่า ถูกเรียกเก็บค่าบริการแพงแบบเหมาจ่าย แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ โดยไม่ทราบค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แท้จริงจาก University of Madras, India นายหน้าจะทำค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นความจริงจะพิจารณาตามฐานะของผู้สมัคร ความรีบด่วนจะได้วุฒิ รวมทั้งความไม่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษจะเก็บแพง (ค่าโง่) ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า ค่าเดินทางไปอินเดีย ค่าทำเล่ม Thesis และค่าเอกสารตอนขอรับวุฒิการศึกษาด้วย

3. ไอ้อัปรีซ่า ไม่รู้ข้อมูลขั้นตอนการศึกษา Doctor of Philosophy (Economics) University of Madras, India ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน Course Work การทำวิจัย การตรวจการคัดลอกงานวิจัย (Plagiarism Check) การนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ การขอวีซ่าการวิจัย (Research Visa) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ถูกปิดกลั้นไม่ให้เจออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ไม่รู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา (ไอ้อัปรีซ่า จึงไม่รู้ตีพิมพ์ที่ไหน สืบค้นไม่เจอสักแหล่ง และไม่รู้จักสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

4. ผลกระทบของไอ้อัปรีซ่า เอกสารไม่สมบูรณ์ ยื่นเทียบวุฒิจาก สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้ (ถูกตีกลับมา) ไม่รับรองวุฒิ ขาดการยื่นขอวีซ่า (Research Visa) ไม่ผ่านสถานทูต ปฏิเสธ ไม่รับพิจารณา วุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง

5. ไอ้อัปรีซ่า หลอกให้รอขั้นตอนการสอบปากเปล่า (Viva Voce Examination) ทั้งที่ยังไม่ได้ทำวิจัย หรือเรียน Course Work บอกว่า ลดขั้นตอนตรงส่วนนี้ จะมีผู้ดำเนินการแทนทั้งหมด หลอกให้ไปสอบ Viva Voce พอเป็นพิธี ไม่มีดุษฎีนิพนธ์ที่ทำการวิจัยด้วยตัวเอง การเดินทางไปอินเดียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) อย่างเดียวเท่านั้น นี้คือไอ้อัปรีซ่า ไม่มีวีซ่าการเป็นนักศึกษา หรือ Research Visa มีแต่ วีซ่าท่องเที่ยว หรือTourist Visa มายื่นขอเทีบบวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ไม่ถูกรับรอง เอกสารไม่ครบถ้วน

6. คุณภาพของดุษฏีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกของไอ้อัปรีซ่า ไม่มีมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การใช้ภาษาอังกฤษในการทำดุษฏีนิพนธ์ไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. เทียบได้ต่ำกว่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

7. หากไอ้อัปรีซ่า ยังหน้าด้าน ไม่อับอายผู้คนในอุดมศึกษา และ ม. สารขัณฑ์ที่ถูกกล่าวหาเป็น ดร.กำมะลอ ก็มุดหัวต่อไป ถ้าคิดว่าตนเองถูกต้อง ก็ออกมาประกาศให้โลกรู้เลย….ฉันจบจริงไม่เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหา……โดยนำใบปริญญา เอกสารการเทียบวุฒิจาก ก.พ.มาดู นำ Research Visa มาบอก นำดุษฏีนิพนธ์มาดูและบอกแหล่งเผยแพร่มา…..ถ้าไม่มีก็ยอมรับไปซะว่า….ข้าพเจ้าไอ้อัปรีซ่า เป็น ดร. กำมะลอ วุฒิการศึกษาไม่ได้รับรองจาก ก.พ. ใช้วุฒิปรับเงินเดือน และแสวงหาผลประโยชน์ในวุฒิปลอม….ก็แค่นั้นไอ้กระบืออัปรีซ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *