จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (มองตาปริบๆ)

วันจันทร์ที่  29  สิงหาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (มองตาปริบๆ)

29

ตาม พรบ.การอุดมศึกษา ปี 62  ม. 51 ระบุว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสถาบันของรัฐในสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา…..วรรคต่อมา “ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ดำเนินการ ดำเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการ การอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการมาตรฐานการอุตมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระทำการ ยับยั้ง หรือยุติการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้”

 “กรณีการร้องเรียนให้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตั้งกรรมการสอบสวนนางแต้ม รักษาการอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ เนื่องจากไม่ดำเนินการสอบสวนอาจารย์ที่สั่งให้นักศึกษาไปมอบช่อดอกไม้ให้อธิการบดีเพื่อแลกกับคะแนนจิตพิสัย ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวได้ แต่สำนักงานการอุดมศึกษา บอกว่า “นางแต้ม หรือรักษาการอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ เป็นบุคคลที่เกษียณอายุราชการแล้ว และมิได้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมิได้อยู่ในบังคับบัญชา อันจะมีอำนาจในการดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวได้  แต่เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ 

ถ้าท่านเชื่อตามข้อมูลนี้  ท่านก็ต้องเชื่อว่า ดวงชะตาของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้นถึงฆาตเสียแล้ว  เพราะดูเหมือนว่า ที่ ม.สารขัณฑ์ จะไม่มีใครทำอะไรได้ นอกจากมองตาปริบๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *