จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (อย่าคิดว่าสนุก)

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (อย่าคิดว่าสนุก)

2

“อาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ” ผู้สันทัดกรณีว่าอย่างนั้น มาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับผม“ถ้าหากผู้เสียหาย ไปดำเนินคดีกับนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณี ในความผิดตามมาตรา 157 ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ซึ่งศาล ก็จะดำเนินการ สืบสวน สอบสวน และพิพากษาคดี เนื่องจาก วิธีพิจารณาคดี ใช้วิธีการไต่สวน ดังนั้น ศาลก็จะแสวงหาข้อเท็จจริง ทุกทางเท่าที่จำเป็น เพื่อ ให้สิ้นความสงสัย ว่าจำเลย ได้กระทำผิด ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ดังนั้น ท่านนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณีกรรมการสรรหาและรักษาการอธิการบดี จะต้องเตรียมตอบคําถาม พร้อมทั้งหาพยานหลักฐานมายืนยันประกอบ เพื่อให้ศาล เชื่อ โดยปราศจากความสงสัยว่า จำเลยไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ในประเด็นดังต่อไปนี้1 กรรมการสรรหา ได้อาศัยหลักเกณฑ์อะไร ในการกำหนดคะแนน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี สอดคล้องกับ มาตรา 28 (1)(2)แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พศ.2547หรือไม่ เพราะอะไร2. ขอให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แสดงวิธีการให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ว่ามีการให้คะแนนอย่างไร จึงมีผล คะแนนออกมาเป็น 85 คะแนน เท่ากันทั้ง 3 คน3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการพิจารณาเพื่อเลือกอธิการบดีมาประกอบ และได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 28(1)(2) หรือไม่อย่างไร4. เมื่อมติ การสรรหาอธิการบดี เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคม ก็มีการคัดค้าน ทั้งเป็นเอกสาร และการรวมตัวของประชาคม คัดค้าน ผลการสรรหา เหตุใดนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่ดำเนินการ เรียกประชุม สภามหาวิทยาลัยเป็นการด่วน เพื่อทบทวนมติ หรือแก้ไขเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ปล่อยให้มีการมีการประท้วงกันเป็นระยะๆ ซึ่งจะสร้างความขัดแย้งและแตกความสามัคคีในองค์กร5. เหตุใดสภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง กรรมการสรรหา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นรองอธิการบดี6. ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น อธิการบดี เสนอชื่อ ผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่ลงมติเลือกตนเองเป็น อธิการบดีถึง 2 ครั้ง เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนใช่หรือไม่เพราะเหตุใด7. จาก 5 และ 6 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมของฝ่ายบริหารมีลักษณะของประโยชน์ทับซ้อน กล่าวคือ มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เป็นผลให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่งจากข้อสังเกตทั้ง 7 ประการ ข้างต้น ถ้าผู้เกี่ยวข้องแสดงวิธีทำ ข้อที่ 2 จนได้คำตอบ 85 คะแนนเท่ากันทั้ง 3ค นซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ง่ายได้ถูกต้อง ก็ถือว่าคณะของท่านน่าจะปลอดภัย แต่หากแสดงวิธีทำไม่ถูกต้อง ก็ถือว่าท่านโชคร้าย คือมีความผิดตาม มาตรา 157 ท่านต้องโทษผู้เขียนบทละครเรื่องนี้ว่ามีความโหดร้ายและมีจิตใจอำมหิตมากที่ทำให้พวกท่านต้องติดคุก ในขณะที่ผู้เขียนบทเป็นผู้รับผลประโยชน์เต็มและยังลอยนวลไม่ต้องรับโทษแต่อย่างใดและที่ผู้ที่ได้รับการสรรหากล่าวว่า ได้รับการเลือกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นความจริงหรือไม่ เพราะ การเสนอชื่อ กรรมการสรรหาและกรรมการสภา เป็นรองอธิการบดี ก็คือใบเสร็จยืนยัน ว่าท่าน คือ ตัวละครตัวหนึ่ง ซึ่งรับหน้าที่เล่นตามบทที่ผู้เขียนกำหนดไว้ ท่านจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ตามมาตรา 157 เหมือนกัน…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *