จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ไอ้….เติมเอาเอง) 

วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ไอ้….เติมเอาเอง) 

16

ปัญหาเรื่องเงินเดือน 1.7/1.5 นั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิย.42 และ 31 สค. 42 กำหนดว่า “การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างกรณีทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุและตำแหน่งที่ว่างโดยเหตุอื่น ในอัตราแรกบรรจุและบวกเพิ่มอีกร้อยละ70 ของอัตราแรกบรรจุสำหรับสายผู้สอน และในอัตราแรกบรรจุและบวกเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวกำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ตามเหตุผล ความจำเป็น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ”  เรื่องนี้ศาลปกครองได้เคยวิฉิจฉัยไว้แล้วว่า “กรณีจึงเห็นได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการกำหนดสาระสำคัญให้ยึดถือ เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก หรือสายวิชาการหรือสายผู้สอน ในอัตราแรกบรรจุและบวกเพิ่มอีกร้อยละ 70 หรือคิดเป็น 1.7 เท่า ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการนั้น ส่วนการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ข หรือ สายสนับสนุน ให้จ้างในอัตราแรกบรรจุและบวกเพิ่มอีกร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ของอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการนั้น แม้มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นจะให้มหาวิทยาลัย สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก็ตาม แต่คงหมายความเพียงการให้อำนาจในการ กำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างตามตำแหน่งที่มหาวิทยาลัย ประสงค์จะจ้าง ซึ่งอัตราค่าจ้างย่อมแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ประสงค์จะจ้าง หาได้หมายความว่าจะกำหนด อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก ให้ต่ำกว่า 1.7 เท่า หรือสาย ข ให้ต่ำกว่า 1.5 เท่า ได้แต่อย่างใดไม่

นอกจากนั้ย ยังมีแผ่นปลิว เรื่องเล่าชาวสารขัณฑ์ นำความเห็นจากตัวแทนของสำนักงบประมาณ ซึ่งระบุว่า “เงินค่าตอบแทน 1.7/1.5 นั้นรวมสวัสดิการอยู่ด้วย หากแต่มหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์หักเงินค่าสวัสดิการออกก่อน โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวน 1.7/1.5 เสียก่อน แล้วค่อยตกลงกับพนักงานมหาวิทยาลัยว่าจะขอหักเงินค่าตอบแทนไปจ่ายในส่วนสวัสดิการในจุดใดบ้าง”

เรื่องนี้ ผศ.ดร. La Ph บอกว่า “จากข่าวสาร “เรื่องเล่าชาวสารขัณฑ์” แสดงว่า อาจารย์/พนักงาน มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนเต็มอัตราแน่นอน ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าค่ะ…แต่ก็ไม่รู้ว่านางแต้มจะหาทางตะแบงหนีไปซอกชอยไหนอีก

เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหากฏหมาย แต่เป็นเรื่องสำนึกของความเป็นมนุษย์ ที่จะต้องมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่อย่างว่า พวกผู้เฒ่าเหล่านี้เสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว ไม่รู้ว่าแม่งมันโผล่มาจากรูไหน ชั่วช้าเลวทราบจริงๆ ด่าแม่งมันเลย “ไอ้เปรต!” “ด่าบำบัด”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *