จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ตั้งได้ก็ถอดถอนได้) 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ตั้งได้ก็ถอดถอนได้) 

5

วันนี้ คม หักศอก  นำข่าวระทึกขวัญ จาก นสพ.เดลินิวส์ เรื่อง “คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ สภา มทร. ตะวันออก มีคำสั่ง “สมชาย ปฐมศิริ” พ้นอธิการบดี หลังถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบข้อบกพร่องต่อหน้าที่ และได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว https://d.dailynews.co.th/education/691941/   และคม หักศอก ถามคม หักศอกว่า ทำไม่นางแต้มอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ถึงไม่โดนถอดถอนบ้าง ทั้งๆที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านางมีข้อบกพร่องต่อหน้าที่อย่างชัดเจน”

มีนา จัน หัวเราะ ตอบว่า “มันไม่เหมือนกัน เพราะที่ มทร.ตะวันออก เขามีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ปัญหาธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามคำสั่งนี้แก่ ม.เมืองประทายสมันต์ และ  ม.เมืองหนึ่งศูนย์หนึ่งโดยทันที ซึ่งตอนนั้น ม. สารขัณฑ์มีปัญหาเหมือนกัน ก็หยวนๆกันไป  แต่ตอนนี้มีปัญหามาก ฉะนั้นถ้าอยากให้มีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาเกาหลังของเรา ก็ต้องร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพราะตามคำสั่ง คสช.ที่ 39/59 ข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณีดังต่อไปนี้

1 จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ

2. จงใจ หลีกเลี่ยง หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษา หรือคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตาม คำสั่งนี้หรือตามกฎหมาย

3.นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต

4.ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน”

“มีนา จัน ฉันอยากเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา ม.สารขัณฑ์จังเลย  จะได้จัดการเรื่องนางแต้มให้เรียบร้อยเสียที จะทำอย่างที่ฉันเคยพูดไว้ “ตั้งได้ก็ถอดถอนได้”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *