จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (เป็นอธิการได้ไง)

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต (เป็นอธิการได้ไง)

28

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า กฏหมาย หมายถึง ข้อบังคับของรัฐอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบของสังคม เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของพลเมือง โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ หรือผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการบังคับ ในสถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน จะมีกฏหมาย หรือ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ หรือผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีกระทรวง อว. เป็นผู้ดำเนินการบังคับ ตามหลักการเป็นเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมิได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เพราะผู้บริหาร หรืออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยละเมิดกฏหมายกันจนเป็นปกติ เมื่อมีการร้องเรียนขึ้นไป กระทรวง อว. ก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ โดยอ้างว่า เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย จึงปรากฏว่ามีการละเมิดกฏหมายกันเป็นว่าเล่น และมีแนวโน้มว่าจะจัดการอะไรไม่ได้จริงๆ เช่น กรณีของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นางแต้มซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้รักษาการอธิการบดี ซึ่งตามกฏหมายจะรักษาการได้เพียง 180 วัน แต่ปรากฏว่านางแต้มอยู่รักษาการอธิการบดีถึง 4 ปี ซึ่งเป็นการะเมิดกฏหมายอย่างโจ่งแจ้งชัดเจน แต่รัฐก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ นอกจากนั้นยังมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการเสนอชื่อนางแต้มเพื่อโปรดเกล้าทั้งๆที่มีปัญหาร้องเรียนและคดีความที่ยังไม่ถึงที่สุดอีกหลายคดีเรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีเสนอแนะทางออกมาว่า “สำหรับการแต่งตั้งอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ขอให้ร้องเรียนปลัด อว.ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินการสอบสวน หากนายกไม่รีบดำเนินการ ค่อยร้องนายกรัฐมนตรีต่อ ปปช.อีกรอบหนึ่งขณะนี้นายกฯจะต้องตื่นตัวในเรื่องนี้และจะต้องรีบจัดการโดยเร็ว เพราะการแต่งตั้งอธิการบดีต้องรับพระมหากรุณาธิคุณเพื่อโปรดเกล้าฯ อันเป็นการสร้างความระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทด้วย ที่สำคัญเป็นคำสั่งของนายกฯเองที่ห้ามมิให้เสนอเรื่องเพื่อขอโปรดเกล้าฯหากผู้นั้นมีคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดหรือปัญหาการร้องเรียนยังไม่ได้ข้อยุติทุกเรื่อง ถึง 2 ครั้ง. ฉะนั้น จะต้องจัดการพวกที่ดึงดันไร้สำนึกให้หมดไปโดยเร็ว….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *