จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (เรื่องจิ๊บจ๊อย)

วันเสาร์ 12  มีนาคม  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเปรต หกห้า (เรื่องจิ๊บจ๊อย)

12

มีนา จัน บอกคม หักศอกว่า มีเรื่องที่น่าสนใจ 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องกองทุนพนักงานฯ 2.เรื่องเงินประจำตำแหน่ง ฉันจะว่าให้ฟัง

1. เรื่องกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯที่แต่ละแห่งตั้งขึ้นนั้น มีกฏหมายหรือระเบียบที่สำนักนายกให้อำนาจไว้ ถ้าตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกฯ ก็โอเค แต่ถ้าไม่ ก็ผิดกฏหมาย ตามหนังสือของกระทรวง อว.ที่แจ้งให้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและกำกับถือปฏิบัติ ความว่า

“ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยและอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนแพ่งในคดีอาญา ซึ่งเห็นควรไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้และให้การบริหารจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น รวมทั้งต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมหรือกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตเบียดบังในการใช้จ่ายจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมกากฤษฎีกาเสนอ โดยเคร่งครัดต่อไป”

เมื่อมีนา จัน ว่าจบ เขาถาม  คม หักศอกว่า “กองทุนของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ที่ตั้งขึ้นนั้น ถูกกฏหมายหรือไม่?”

คม หักศอก ตอบว่า “ฉันไม่รู้ และไม่สนใจด้วย เพราะนางแต้มตัวละครของฉัน ตลอดจนนายสุชี๋ นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหลาย เขาไม่สนใจหรอก ”

“นี่เป็นหนังสือของสำนักนายกฯนะ” มีนา จัน เน้นเสียง

คม หักศอก หัวเราะ “มันก็แค่หนังสือสำนักนายกฯ เรื่องการตั้งกองทุน เขาไม่แคร์หรอก เพราะขนาดหนังสือสำนักนายกฯเรื่อง ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลที่มีปัญหาการร้องเรียนหรือมีคดีความที่ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อขอโปรดเกล้าฯ พวกเขายังกล้าละเมิดเลย ทั้งๆที่หมิ่นเหม่มาก ฉะนั้น เรื่องกองทุนนี่ ถือว่าจิ๊บจ๊อย ทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอก เขาใหญ่คับฟ้า  เออ! แล้วเรื่องที่ 2 ละ?”

“มีนา จัน ไม่ตอบ ลุกขึ้นเดินปัดตูดกลับไป

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *