จิปาถะ เรื่องสั้น ข่าวด่วนมาก

วันพุธที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  (กรอบเย็น)

จิปาถะ เรื่องสั้น ข่าวด่วนมาก

๑๕

เมื่อวานนี้ วันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔ ได้มี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวมาลิณี จุโฑปะมา ให้ดำรงคำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม

๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากนางสาวมาลิณี จุโฑปะมา ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติ

เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวมาลิณี

จุโฑปะมา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  แต่โดยที่

ใด้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใด้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ใด้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กัยายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รองนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

พนักงานอาลักษณ์

ในนามของทีม จิปาถะ เรื่องสั้น เราขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลิณี  จุโฑปะมา  มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *