ความโลภ (Greed)

money 2

จิปาถะ
ความโลภ (Greed)

ผมเห็นข้อมูลภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2554-2555 ของนางแต้มแล้วก็ต้อง
ปลงอนิจจัง คือ รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น และที่เป็นถึงเช่นนั้นได้ก็เพราะ “ความโลภ” อย่างแน่นอน

ความโลภ แปลว่า ความอยากได้ หนึ่งในอกุศลมูล หรือ “รากเหง้าของความชั่ว.ต้นเหตุของอกุศล,ต้นเหตุของความชั่ว มี 3 อย่าง คือ โลภะ (ความอยากได้ greed) โทสะ (ความคิดประทุษร้าย hatred) โมหะ(ความหลง delusion)”(พระพรหมคุณาภรณ์.85)

สาเหตุที่นางแต้มต้องการมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากๆ ก็เพราะโลภอยากได้ค่าตอบแทนมากๆ มากแค่ไหน อยากรู้ไหมล่ะ ถ้าอยากรู้จะบอกให้ ขอยกตัวอย่างปี 2554 นะ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก นักศึกษา 29 คน คูณด้วย 3,000 บาท เท่ากับ 87,000
เป็นที่ปรึกษาร่วม นักศึกษา 3 คน คูณด้วย 2,000 บาท เท่ากับ 6,000 บาท
จำนวนนี้ไม่รวมค่าสอบเค้าโครง ค่าสอบจบ ตัวเลขมันสูง ก็เลยทำให้เกิดความโลภ

ส่วนความเสียหาย ขอนำข้อคิดเห็นของท่านหนึ่งมาเป็นตัวอย่างครับ
“ต้าย ตาย ถ้านางแต้มเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ นางแต้มได้ลงมือฆ่าลูกศิษย์โดยเจตนาอย่างเลือดเย็นเลยนะเนี่ย”

มหาตมา คานธี กล่าวว่า “ทรัพยากรในโลกมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลก แต่ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงคนเดียว” (“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.” ― Mahatma Gandhi ) Mahatma Gandhi Quotes – Goodreads 25 ตค.57
ส่วนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กล่าวว่า “โลภ โกรธ หลง มึงอย่าไปหลงงมงายเชียวน่ะ ถ้ามึงไม่อยู่ในศีลในธรรม มึงก็จะเป็นไปตามกรรมที่มึงสร้างไว้” Find Stock by Natural Style 25 ตค.57
….
อ้างอิง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).(2553).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 18. นนทบุรี : เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.

 

Comments are closed.