การเลี้ยงดูใจ

paisat

จิปาถะ
การเลี้ยงดูใจ
ทุกวันนี้ ผมบริหารเลี้ยงดูร่างกายดีขึ้นกว่าแต่ก่อน คือ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้พอเพียง แต่ก็ต้องไปพบแพทย์เป็นประจำ ดังนี้
1. พบแพทย์ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 3 ท่าน คือ ท่านที่ 1 เกี่ยวกับความดัน ไขมัน และระมัดระวังเรื่องเบาหวาน ท่านที่ 2 รักษาเรื่องภูมิแพ้ และ ท่านที่ 3 เรื่องดวงตา
2. พบแพทย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รักษาโรคต่อมลูกหมากโต
3. พบทันตแพทย์ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รักษาเรื่องฟัน แพทย์ก็จะนัด 3 เดือนบ้าง 4 ถึง 6 เดือนบ้าง เป็นปกติ

ส่วนการบริหารเลี้ยงดูใจ ผมปฏิบัติ ดังนี้
1. ผมสวดพระปริตร “บทสวดที่ถือเป็นพระพุทธมนต์ คือ บาลีภาษิตดั้งเดิมในพระไตรปิฏก ซึ่งได้ยกมาจัดไว้เป็นพวกหนึ่งในฐานะเป็นคำขลัง หรือคำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันช่วยให้พ้นจากภยันตรายและเป็นสิริมงคลทำให้เกษมสวัสดีมีความสุขความเจริญ” (พระพรหมคุณาภรณ์.2551:209) ผมจะสวดธชัคคปริตร ในส่วนที่เป็นบทพระพุทธคุณ (อิติปิโส) พระธรรมคุณ (สวากฺขาโต) และ สังฆคุณ (สุปฏิปันฺโน) บางครั้งก็สวดโพชฌังคปริตร เพราะเชื่อว่าถ้าได้สวดหรือได้ฟังพระพุทธมนต์บทนี้สามารถช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
2. ผมจะสักการะ หมอ ชีวกโกมารภัจจ์ ในฐานะที่ท่านเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ที่ประกอบแต่คุณงามความดี ช่วยเหลือคนไข้ไม่เลือกฐานะ เป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อในพระไตรปิฏกและคัมภีร์อรรถกถา ว่าท่านเป็นหมอประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมสักการะเพื่อขอบารมีในความดีงามของท่านให้ช่วยปกป้องคุ้มครองจากโรคภัยไข้เจ็บที่คอยจะมาเบียดเบียนผมด้วย
3 ผมจะกล่าวพระนามของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือ พระนามเต็มว่า พระไภษัชยคุรุไวทูรยประภะราชะ ทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ทรงตั้งมหาประณิธานไว้ 12 ประการ ซึ่งใน“มหาประณิธานประการที่เจ็ดของพระองค์ คือ กาลใดในอนาคต ข้าพเจ้าจะพึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ และในกาลนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้บรรลุโพธิญาณแล้ว สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ทุกข์ทรมานด้วยโรคต่างๆนานา ไม่มีผู้ปกป้อง ไร้ที่พึ่ง ขาดแคลนการช่วยเหลือรักษาและยา อนาถา ยากไร้ ทุกข์ทรมาน หากว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ยินชื่อของข้าพเจ้า ขอให้โรคทั้งปวงของพวกเขาทั้งหลายหมดสิ้นไป ขอให้พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นปราศจากโรคและอันตรายทั้งหลายตราบสิ้นสุดที่การตรัสรู้”(สถิตย์ ไชยปัญญา.2555 :19)
ดังนั้น หากบุคคลใด สักการะหรือกล่าวพระนามของพระองค์ท่านด้วยความนอบน้อมโดยสม่ำเสมอจะมีอานิสงส์ให้เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะทุเลาและหายจากโรค
ผมก็ปฏิบัติของผมอย่างนี้แหละ ได้ผลหรือไม่ผมไม่รู้ แต่ผมเชื่อของผมอย่างนี้ ใครอยากจะลองทำดูบ้างก็ได้นะครับ

อ้างอิง
ธนิต อยู่โพธิ์.(2517).อานุภาพพระปริตต์.กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรส โพร์ดักส์ จำกัด.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2551).พจนานุกรมพุทมธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สถิตย์ ไชยปัญญา.(2555).ไภษัชยคุรุประภะราชะสูตร.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ต้นน้ำ.

Comments are closed.