เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (อย่าเห็นผิดอีกต่อไป)

เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (อย่าเห็นผิดอีกต่อไป)

4

วันนี้ผมขอนำ คำนิยม ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ในหนังสือ “เจ้าเป็นไผ ๑” สังคมเรียนรู้แบบเฮฮาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3 ซึ่งผมอ่านแล้ว ชอบมาก อยากให้คนอื่นอ่านด้วย เอามาทั้งหมดเลย อ่านนะครับผม

ประเทศไทยมีทรัพยากรมหาศาล เกินพอที่จะสร้างสรรค์สวรรค์บนดินหรือสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก ที่เราล้มลุกคลุกคลาน ต้วมเตี้ยม เตาะแตะ แตกตายอยู่เช่นทุกวันนี้เพราะมองไม่เห็น หรือดวงตาบ่อมีแวว ไม่เห็นสิ่งสำคัญที่สุด “สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ คนไทยทุกคน”

ที่เราเห็นผิดก็คือเห็นเขาเป็นไพร่ เป็นทาส เป็นคนไม่มีการศึกษา โง่-จน-เจ็บ เมื่อเห็นผิดอย่างนี้ประเทศก็ไม่มีกำลัง ความจริงคือเขามีคุณค่าความเป็นคน คนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน และมีศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ ทุกคนมีความรู้ในตัว ที่ได้มาจากการทำงานและประสบการณ์ชีวิต ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการทำไร่นา ความรู้ในการเลี้ยงควาย ความรู้ในการทำกับข้าว ในการทำสวน ในการร้องเพลง ในการทำก๋วยเตี๋ยว ในการผสมปูนในงานช่างไม้..ฯลฯ

ถ้าเราเคารพเฉพาะความรู้ในตำรา คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติ คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติ ประเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติจะอยู่ได้อย่างไร นี่แหละคือ ปัญหาของเรา

ถ้าเราเคารพความรู้ในตัวคน คนทั้งหมดจะมีเกียรติ คนมีเกียรติก็อยากจะทำอะไรดีๆ ประเทศก็จะแข็งแรง

ความรู้ในตัวคนมาจากวิถีชีวิต วิถีชีวิตร่วมกันคือวัฒนธรรม ความรู้ในตัวคนมีฐานอยู่ที่วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือรากของสังคม การตัดรากต้นไม้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น การตัดรากของสังคมก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาใน 100 ปีที่ผ่านมาคือ การตัดรากทางวัฒนธรรม การเคารพความรู้ในตัวคนคือการหันไปหารากทางวัฒนธรรม

การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เอาความรู้ในตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด จะเกิดนวัตกรรมและพลังสร้างสรรค์มหาศาล

ถ้าทุกคนตระหนักรู้ถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนในตัวเองและศักยภาพของความสร้างสรรค์ มีความรู้ในตัวเอง สามารถทำเรื่องดีๆ ที่ตนถนัด สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายจะทำให้เกิดความสุขและความสร้างสรรค์อันหลากหลายเต็มแผ่นดิน

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้ริเริ่มชักชวนให้มีการลงขันเล่าเรื่องของตนเอง “เจ้าเป็นไผ ลงในสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ถ้ามีการทำเรื่องในทำนองนี้มากขึ้น ในที่สุดเราจะมีระบบข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ ของคนไทยทุกคน คนไทยทุกคนจะเป็นคนเก่งในทางที่ต่างๆกัน คนไทยทุกคนจะภูมิใจในตนเอง อยากทำเรื่องดีๆมากขึ้น และเราจะมีแหล่งเรียนรู้มหาศาลทั่วแผ่นดิน

ขอให้ “เจ้าเป็นไผ” ก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่เพื่อนคนไทย ให้เห็นคุณค่าความรู้ในตัวคน และเกิดการทำ “แผนที่มนุษย์” (Human Mapping) กันในทุกพื้นที่ว่าใครทำอะไร เป็นใคร ทำอะไรเก่ง ให้คนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นกำลังของแผ่นดิน ที่จะร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสวรรค์บนดิน หรือประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published.